Ta Körkort drivs som ett aktiebolag sedan 2001. Vi är godkända för F-skatt.  

Vi erbjuder körkortsutbildning, riskutbildningar och introduktionsutbildningar. Vi tillämpar oss av STR:s policy gällande avbokningsregler/reklamations – och återbetalningspraxis (www.str.se)

 

Avtalsvillkor – Ta Körkort i Jönköping AB   

§1 Acceptera avtalsvillkor  

Genom att skriva in dig på Ta Körkort i Jönköping AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor. 

§2 Minderårig  

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om inte avtalsvillkoren kan ingås på annat godtagbart sätt.  

Målsmans/förmyndarens signatur och namnförtydligande samt personnummer innebär att de åtar sig betalningsansvaret för allt deltagande och körning som du som omyndig elev har och kommer att medverka i vid aktuell trafikskola.  

§3 Personligt konto via Elevcentralen  

Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för skydda detta.  Ta Körkort i Jönköping AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning. Ta Körkort i Jönköping AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.  

§4 Dina personuppgifter  

Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer om detta på https://www.str.se/omoss/styrdokument/personuppgiftshantering/. 

Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. All data hanteras på en säker server som driftas av STR Service AB i Landskrona, med vilka vi som Personuppgiftsansvarig har ett Personuppgiftsbiträdesavtal.  Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.  

§5 Priser och Betalning  

Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång.  För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra paket krävs förskottsbetalning. Vi tar emot betalningar via BankGiro, bankkort, Swish och kontant.  

§6 Fakturering   

Ta Körkort i Jönköping AB tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress som uppgetts vid inskrivningen.  Det är upp till dig som kund, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras. Betalningsvillkor är 14 dagar.  Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt Räntelagen. Är du under 18 år kommer fakturan att ställas till målsman/förmyndaren som samtyckt till avtalsvillkoren. 

§7 Avbokningsregler  

Vid avbokning, annan avbeställning m.m. tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. se www.str.se. Därvid gäller att trafikskolan i enlighet med det som sägs i p. 3 och 4 (i STR:s praxis) har rätt att ta ut en administrationskostnad om tio procent av kursavgiften. 

§8 Alkolåsanvändning  

Ta Körkort i Jönköping AB samtliga fordon är utrustade med alkolås. Vid körlektion måste du göra ett godkänt utandningsprov. I annat fall har trafikskolan rätt att avbryta lektionen med full debitering. 

§9 Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.  

§10 Friskrivning från ansvar  

Ta Körkort i Jönköping AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.  

§11 Ändringar av dessa Avtalsvillkor  

Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen. Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet.  

§12 Vid eventuell tvist  

Ta Körkort i Jönköping AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till Joakim Bülow på Ta Körkort i Jönköping AB.  

I annat fall skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se), om trafikskolan inte är medlem i STR så kan du som elev vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).

 


 

Personuppgiftshantering på Ta Körkort i Jönköping AB  

Nya regler om skydd vid behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. På engelska kallas förordningen General Data Protection Regulation, (GDPR) och i Sverige heter den Dataskyddsförordningen (https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/). Ta Körkort i Jönköping AB är i vissa fall personuppgiftsansvarig vid behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

Förordningen syftar till att stärka medborgarnas grundläggande rättigheter genom att ge de personer vars personuppgifter behandlas, det vill säga de som är registrerade, kontroll över hur deras personuppgifter används. En registrerad kan till exempel vara en person som har eller avser ingå en avtalsrelation med Ta Körkort i Jönköping AB.  

Dataskyddsförordningen och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen, vanligen förkortad PuL.

Så hanterar vi dina personuppgifter på Ta Körkort i Jönköping AB  

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem om du vill kunna använda våra produkter, tjänster eller delta i våra utbildningar. Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden, enligt nedan. Behandlingen är förenlig med Dataskyddsförordningen, eftersom Ta Körkort i Jönköping AB har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för följande ändamål: beräkna premier och bevilja kursdeltagande, skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden, säkerställa att du får de förmåner du har rätt till, marknads- och kundanalyser samt hantera ingångna avtal, svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt, ge tips och råd via sms.

Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Ta Körkort i Jönköping AB ska kunna säkerställa din identitet och för att möta vissa myndigheters krav, t ex Transportstyrelsen. Dina personuppgifter kommer att behandlas i våra IT-system. Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. All data hanteras på en säker server som driftas av STR Service AB i Landskrona, med vilka vi som Personuppgiftsansvarig har ett Personuppgiftsbiträdesavtal. Ta Körkort i Jönköping AB kan komma att lämna ut personuppgifter till medlemmar inom förbundet eller till andra företag som vi samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda förmåner till dig eller för något av de andra ändamålen som anges ovan. Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter.

Vilka personuppgifter samlas in och lagras? 

De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefon-/mobiltelefonnummer och IP-nummer.

Samtycke till behandling av personuppgifter

Om dina (eller din anhörigs) personuppgifter registreras/behandlas för annat ändamål för de som angivets ovan, krävs samtycke. Detta ska registreras i särskild ordning, separerat från övriga villkor.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke Ta Körkort i Jönköping AB har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna som lämnats med stöd av samtycket.

Tider under vilka personuppgifter sparas

Ta Körkort i Jönköping AB behandlar och lagrar dina personuppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera tjänster och uppdrag för dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem.

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna erbjuda dig en tjänst, utbildning eller produkt, sparas uppgifterna enligt gällande rutiner och bara så länge de absolut behövs. Därefter raderas de.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda skickas till nedanstående adress. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål, om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor kring vår personuppgiftsbehandling.

Ange ditt namn och personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress:


Ta Körkort i Jönköping AB  

Östra Storgatan 84

553 21 Jönköping

 

Om du har några frågor, är du välkommen att kontakta oss via: 

Tel: 036-351517

E-post: dags@takorkort.nu

Du kan också läsa om Dataskyddsförordningen på Datainspektionens hemsida; https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/.